adamu Biyu Biyar mai
3000 a wuni daya
kamfanin gini da fen
iya shagalin ka iya
kamfanin gini da fen
iya shagalin ka iya
kamfanin gini da fen
iya shagalin ka iya
Mai fenti
Ya danganta da aikin
Gini da Fanti
ya danganta da aiki
Gini da fenti
Yanayin aikin mutum
Gini da fenti
Dai dai da aljihunka
Asterion constructio
Yadan ganya da kalan