ZUMA
1,800
Karamar shinkafa, ki
#13,700
Dan lawal NPK 15-15-
6000
Shinkafa mota
#14,200
Shinkafa Kitchen kin
#14,200
Karamar shinkafa Kin
#14,000
Karamar shinkafa Sae
#13,900
Karamar shinkafa gol
#14,200
'Karamar shinkafa li
#14,200
Babbar shinkafa, Jar
#14,100