Kwai
750
Kwai
750
Incubator 250 eggs c
#390000
Shanu
Ya danganta
Masara
$0.57
Sayar da dabbobi
Yanayin kalar da mut
kajin nama
#1000
Shanu
N 150,000
Sai da dabbobi
Sai kazo
Kaza mai dadin gaske
1000 Naira