English Smart Man Su
10000
Talla kaftanai masu
Daga dubu goma sha b
Littafi
800
Sunan An_nasa'i
N3,000
Sahih Muslim
N4,000 V4
Kitab At_tawhid
N200
When We Were Childre
N500
Tears of Agony
N500
Littafin Sayarwa - T
N600
Labarun gargajiya
5cedis