Gida na siyarwa
2million
Gidan sayarwa
50,000,000
Sayar da gida, 4 bed
#24,000,000
Gida na sayarwa
Ya fara saga 2,000,0
Gida na sayarwa mara
3,000,000
Kasuwar gidaje
45,000,000
Gida na siyarwa me d
$10,800,000.
Zane ko gini
Negotiable
Siyar da gidaje, 10b
#25,000,000
gidan sayarwa a jos