Sabo
Nasarawa
na kware akan aikin
yobe
YOBE
YOBE
YOBE
Sana.ar sayar da nam
Zamfara
YOBE
Kafinta da kasuwanci
Niger
Aikin dinki
Niger
Aski da kasuwanci.
Niger